****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Начало

Институтът по Почвознание "Н. Пушкаров” е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда, регламентирани от:

* Закона за изменение и допълнение на Закона за НЦАН, публикуван с Указ № 148/22.04.2008 г. на Президента на РБ в ДВ бр.43/2008 г. и

* Устройствения правилник на ССА приет с ПМС № 226/15.09.2008 г., публикуван в ДВ бр.83/2008 г.

ИП "Н. Пушкаров” извършва научно-изследователска, обучаваща, консултантска, проектантска и стопанска дейности:

* Фундаментални изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

* Фундаментални и стратегически разработки, свързани със значими национални и Taxi Heathrow стопански, екологични и икономически проблеми;

* Научни изследвания по актуални и рискови проблеми;

Технологии и иновационни решения за земеделието, екологията и опазването на почвените ресурси

* Подготовка и обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен “доктор”;

* Научно-приложни и внедрителски разработки, проучвателна, проектантска, методическа, техническа, консултантска и експертна дейност;

* Следдипломна квалификация на специалисти;

* Разработване на проекти по национални и европейски heathrow to gatwick и програми;

* Изграждане на пилотни обекти за демонстрация и обучение;

* Професионално обучение в съответствие с документите за акредитация на ССА;

* Организация на национални и международни семинари, курсове и конференции;

* Участие в подготовка на нормативни документи и закони, свързани с опазване на почвените ресурси и екологичните crama lechinta на почвата.

Национална система за обслужване земеделието и опазване на почвените ресурси

Полезни връзки

Почвен атлас на България / Soil Atlas of Bulgaria

Почвен атлас на Европа / Soil Atlas of Europe

Специализиран съвет по Почвознание, Агрохимия и Общо земеделие

Конвения на ООН за борба с опустиняването / UNCCD

Рамкова конвенция на ООН за климатичните промени / UNFCCC

Science Direct

SCOPUS

ProQuest

Агенция по почвените ресурси

Министерство на земеделието и храните

Национална служба за съвети в земеделието

Министерство на образованието и науката

Taxi Heathrow to London

Изпълнителна агенция по околната среда

Селскостопанска академия

Portofel Bitcoin

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Лесотехнически университет

Българско дружество по хумусни вещества

Новини, конкурси и обяви

Новини, конкурси и обяви

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg