****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Научноизследователски проекти към ССА

1. ОЗХТ52 Технология за третиране и оползотворяване на битови, промишлени и селскостопански отпадъци, 2007-2010, Ръководител -ст.н.с.I ст.д-р Светла Маринова.
2. ОЗХТ53 Оценка на състоянието на почвените и Taxi Heathrow растителни ресурси по данни от съвместни аерокосмически изображения и наземни наблюдения, 2007-2009, Ръководител - ст.н.с. I ст. дсн. Никола Вичев.
3. ОЗХТ68 Изменения в технологиите на интегрирана борба срещу кореново-издънковите плевели при отглеждане на зърнено житни Taxi Gatwick култури и управление на риска от замърсяване на екосистемите, 2008-2011, Ръководител - ст.н.с. I ст. дсн. Иванка Стоименова.
4. ОЗХТ69 Технологии за полско производство при съвременните направления в земеделието, 2008-2010, Ръководител - ст.н.с.II ст.д-р Иван Димитров, ст.н.с.II ст.д-р Тотка Митова.
5. ОЗХТ70 Оценка на земеползването за увеличаване на продуктивността на почвата и опазване на качеството на водите от Taxi Heathrow to London замърсяване от земеделски източници в зони с екологични ограничения, 2008-2011, Ръководител - ст.н.с. I ст. д-р Димитранка Стойчева.
6. ОЗХТ71 Оценка на екологични характеристики и разработване на системи за управление на околната среда с ремедиационни решения на локални и дифузни замърсявания на почвите, 2008-2010, Ръководител - ст.н.с. II ст. д-р Николай Динев.

7. ОЗХТ72 Параметриране и регулиране на свойствата и качествените характеристики на почвите с естествена и антропогенна деградация, усъвършенстване на диагностиката и класификацията Taxi Gatwick to London им и разработване на съвременни методи и системи за управление опазване на почвеното плодородие, 2008-2010, Ръководител - ст.н.с. I ст. д-р Методи Теохаров.

8. ОЗХТ73 Оценка на риска от ерозия на почвата и препоръки за устойчиво земеползване, 2008-2011, Ръководител - ст.н.с. I ст. д-р Светла Русева.
9. ОЗХТ74 Структура, екологични функции и биоразнообразие на почвените микробиоценози и ролята им в съвременните земеделски практики, 2008-2010, Ръководител - ст.н.с.II ст. д-р Радка Донкова.
10. ОЗХТ75 Агрохимични методи и модели за оценка, прогноза и управление на почвеното плодородие при променящи се климатични условия, 2008-2010, Ръководител - ст.н.с.II ст. д-р Здравка Петкова.
11. ОЗХТ76 Радиоекологични проучвания и оценка на състоянието на потенциално изложени на замърсяване райони и разширяване на възможностите за производство на безопасни храни,2008-2009, Ръководител - ст.н.с.II ст. д-р Атанас Златев.
12. ОЗХТ32 Усъвършенстване на технологиите за ефективно и конкурентноспособно производство на лозов посадъчен материал. Задача: Оценка на риска от засушаване чрез инструментални средства за контрол и управление на водния режим на почвата, 2008-2010, Ръководители - ст.н.с. д-р Виолета Димитрова на Институт по лозарство и винарство – Плевен и ст.н.с. I ст. д-р инж. Йорданка Киркова от Институт по почвознание "Н. Пушкаров", София.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg