****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Договори с български възложители

1. Изпитване на почви, води и хранителни продукти по качествени показатели „радионуклиди” в различни райони на страната, 2009-2011, Ръководител - ст. н. с II ст. д-р Лидия Мишева.
2. Гамаспектрометричен анализ и радиохимично определяне на уран и стронций-90 в растителни проби и мляко,2009-2010, НБУ Ръководител - ст.н.с II ст д-р Лидия Мишева.
3. Добри практики за устойчиво управление на храненето на земеделските култури в България, 2008-2012, ЛТУ, Ръководител – ст.н.с. I ст. д-р Димитър Славов.
4. Усъвършенстване на петроложките изследвания на въглищата, битумолитите и органичното вещество в скалите и почвите, МГУ, 2008 –2009, Ръководител – ст. н. с I ст д-р Екатерина Филчева.
5. Изготвяне на екологична, агрохимическа и агрономическа характеристика на технологичен отпаден продукт от производствената дейност на фирма „Е. Миролио”-АД, Сливен, 2009, Ръководител – ст. н. с. II ст. д-р Евлоги Марков.
6. Анализ и оценка на утайките от ПСОВ в гр. Пазарджик , 2009-2010, Ръководител – ст.н.с.I ст. д-р Светла Маринова.

7. Комплексна агрохимична и екологична оценка на земеделски земи в землището на с. Три кладенци, обл. Враца, Ръководител – ст. н. с. II ст. д-р Евлоги Марков.

8. Противоерозионни мероприятия във връзка с конверсия на винени лозя, Реклин Агро ЕООД, Ръководител - ст. н. с II ст. д-р Виктор Крумов.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg