****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Проекти към програми на Европейския съюз, ООН и други институции

1. Система за оценка на връзките при вегетация и управление на замърсени с тежки метали почви PhytoDec, EVK 1-CT-1999-00024, Пета Рамкова Програма на ЕС, координатор- ст.н.с. II ст. д-р Николай Славов Динев
2. Отваряне на пътища за комуникация между асоциираните страни- кандидатки и Европейския Съюз по екологично земеделие”, FOOD-СТ-2004-003375, координатор– ст.н.с. II ст. д-р Веселин Илиев Кутев
3. Наводнения и други природни рискове предизвикани от метеорологичните условия- предсказване и ограничаване. Почвени данни- България, със задача: “Изграждане на почвена база данни и събиране на съпътстваща информация за българската част на водосбора на р.Дунав”, Обединения Изследователски Център (JRC) към Европейската Комисия, №:IES.B381372, ръководител- ст.н.с.І ст. дсн инж. Никола Вичев Колев

4. Impact of joint practices of irrigation and fertilization on agro-environmental performances in the case of bi-dimensional transfer (surface irrigation and micro-irrigation); Three-lateral project Soil science Institute-Sofia, Bulgaria; CEMAGREF, Montpellier, France and HYDROMELIORACIE, Bratislava, Slovakia.
5. Екологична Оценка на Почвата за Мониторинг, 0222713, ENVASSO, VІ-та Рамкова Програма на ЕС. Ръководител- ст.н.с. І ст. дсн инж. Никола Вичев Колев
6. Устойчиво управление на земите в България, UNDP, “Разработване на образователни модули за устойчиво управление на земите за нуждите на средното образование в специализираните гимназии по земеделие и горско стопанство”, 2006-069-РОG, ръководител- ст.н.с.І ст.дсн инж. Никола Вичев Колев

8. Определяне на устойчивост на Европейските почви чрез изследване на критичната зона /SoilCritZone/, SSА-037092, 01.08.2007 г. – 31.07.2009 г., координатор - ст.н.с. І ст. д-р Светла Симеонова Русева.

http://sustainability.gly.bris.ac.uk/soilcritzone/
9. Изпълнение на Нитратната Директива (91/676/EC) – 2007/474674/MAR/B1, проект между ИП «Н. Пушкаров» и Изследователски Център по почвознание «Алтера» 2007-2008, координатори ст.н.с. І ст. д-р Димитранка Иванова Стойчева и н.с. І ст. д-р Венелина Георгиева Колева.

10. Стимулиране на политиката за прилагане на техники за смекчаване на промените в климата (PICCMAT), SSPE-CT-2006-044148,  01.01.2007 г. – 31.12.2009 г., координатор - ст.н.с. І ст. д-р Светла Симеонова Русева

http://climatechangeintelligence.baastel.be/piccmat/adaptation.php

11. Популяризиране на биогаза в Източна Европа – мобилизация на ръководителите и обучение на фермери. По програма „Интелигентна Енергия – Европа” EIE/07/214/S12.467620, 2007-2009, координатор - ст.н.с. І ст. д-р Светла Маринова Гарванска.

13. Оценка и стратегическо развитие на геоинформационни услуги за Европейските почвени данни за целите на INSPIRE, ECP 318004 – GS Soil, ст.н.с. II ст. д-р Милена Стоянова Керчева.

http://www.gssoil.eu/

14. Център за управление на засушаванията за Югоизточна Европа (DMCSEE), SEE/A/091/2.2/X, транснационална програма за Югоизточна Европа, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, координатор ст.н.с. І ст. дсн Зорница Попова

http://www.dmcsee.eu/

15. Почвени трансформации в Европейските водосбори, № 244118 (FP7-ENV-2009-1), 01.12.2009 г. – 30.11.2014 г., координатор - ст.н.с. І ст. д-р Светла Русева

http://www.soiltrec.eu

Двустранно сътрудничество

1. Великобритания, Национален изследователски институт към Университета Кренфилд
2. Белгия, Факултет по биоинженерни науки, Департамент по агрономство и екофизиология към Университета в гр.Гент
3. Италия, Университета в Сасари, Сардиния
4. Франция, COCOP 2003, ECO NET, CEMAGREF, Монпелие
5. Македония, Изследователски център, Скопие
6. Полша, ПАН, Агрофизическия Институт в гр.Люблин
7. Гърция, Музей по естествена история “Гуландрис”, гр.Солун
8. Кипър, Технически Университет, Никозия
9. Словакия, Изследователски институт по почвознание и опазване на почвите, гр.Братислава и гр.Прешов
10. Русия Всеросийски конструкторски и проектно-технологичен институт за органично торене и торф, Владимирска област; Сибирски физико-технически институт по аграрните проблеми, Новосибирска област

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg