****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Услуги

Институт "Н. Пушкаров" предоставя:

Консултантска и съветваща помощ на фермери, кооперации, сдружения и други организации, свързани със земеделското производство;
Специализирани съвети, подготовка и разпространение на информационни и учебни материали, организиране и провеждане на образователни занятия и семинари с начинаещи и утвърдили се производители и специалисти в областта на земеделието;
Агрохимични анализи на почви, растения, биопродукция и фуражи, поливни води и торови средства;
Експертни оценки и препоръки за агротехниката на земеделските култури;
Решения за екологични, икономически и информационни проблеми, свързани тясно с аграрното производство;
Консултации за прилагане на почвозащитни мерки, технологии и машини за защита на земеделските земи от водна и ветрова ерозия;
Организира демонстрационни полета и ферми;
Съвети за потребностите от торене на земеделските култури;
Създава, поддържа и актуализира база от данни с научно-техническа и научно приложна информация;

Изготвя становища за състоянието на агрохимичния статус на производствени площи на земеделските производители при кандидатстване за финансиране по програми от ЕС;

Изготвяне на проекти за предоставяне на финансова помощ по мярка “Агроекологични плащания” – Контрол на почвената ерозия, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;
Съвместни разработки и изпълнение на проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;
Подготвя предложения и становища по искане на Министерството на земеделието и храните.В помощ на земеделските фермери

В помощ на земеделските фермери

  • Постигане на баланс на хранителните вещества на ниво ферма: средство за управление на устойчивото земеделие, 2010. Веселин Кутев, Димитър Славов, Лазар Козелов, Иван Янчев Download

  • Софтуер за баланс на хранителните елeменти на ниво ферма - Download и Указания - Download

нагоре ↑

 


ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg