****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Структура

Ръководство

* Директор;

* Заместник директор по научната дейност;

* Заместник директор по консултантска, внедрителска и иновационна дейност;

* Научен секретар; 

* Главен счетоводител

Научен съвет

Секции

* Генезис, география и класификация на почвите
* Химия на почвата
* Физика на почвата
* Микробиология на почвата
* Ерозия на почвата
* Агрохимия и торене
* Агроекология
* Системи на земеделие и математическо моделиране

Лаборатории

* Централна лаборатория 

* Акредитирана изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания

* Специализирани секционни лаборатории

Отдели

* Сектор “Научен потенциал, координация на научната дейност и международно сътрудничество”
* Опитни бази и експериментални производства
* Информационно консултантски център

Консултантско бюро

Почвен и агрохимичен архив и главни книги от опитните полета

Kартографска лаборатория

База с банка данни и ГИС

Почвена експозиция

Учебни модули
* Финансово-счетоводен

Счетоводство

Архив

Домакинство
* Управление на човешките ресурси и собствеността

ТРЗ

Управление на собствеността

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg