****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

История

Основоположник на почвознанието в България е видният български учен Никола Пушкаров. През 1911 г. разкрива Агрогеологическа секция към Централната земеделска станция на МЗ.

През 1931 г. публикува първата почвена карта в М 1:500 000.

1947 г. – Създаден е Почвен институт към БАН с директор акад. Иван Странски.

1947 г. – Организирана е съветско-българска научна експедиция. Усъвършенствана е класификацията на българските почви, направена от Никола Пушкаров в публикувана от него почвена карта на България в М 1:1 000 000.

1948 г. – Почвеният отдел към Централния земеделски Taxi Gatwick изпитателен институт към Министерство на земеделието прераства в Почвен институт към МЗ.

1949 г. – Започва мащабна проучвателна дейност, свързана с изграждането на напоителни системи, организирането и оборудването на лаборатории за изучаване на състава и свойствата на почвите и събиране на материали за създаване на почвена експозиция.

1952 – 1953 г. – Извършват се едромащабни почвени мелиоративни проучвания в напоителните райони Въча, Чая, Марица и подробно проучване на засолените почви в района на с. Белозем.

1954 г. – Организирана е втора Съветско-Българска експедиция за Taxi Gatwick to London уточняване на някои въпроси по генезиса и класификацията на българските почви (черноземи, канелени, жълтоземи).

Никола Пушкаров

Иван Странски

1960 г. – Отпечатана е монография “Почвите на България” с почвена карта на България в М 1:500 000.

1960 г. – Двата почвени института се обединяват в Институт по Почвознание „Никола Пушкаров”.

1965 г. – Към Института е създадено „Управление за едромащабни почвени и агрохимически проучвания” с два отдела – „Едромащабно почвено картиране” и „Едромащабно агрохимическо проучване”.

1969 г. – Подготвен и подписан е първият международен проект на Института, финансиран от ФАО.

1972 г. – Построени са новите сгради със съвременни лаборатории и изчислителен център. Извършен е широк обмен на учени.

1983 г. – Сключен е международен договор с Програмата на ООН по опазване на околната среда (UNEP) за разработване на проект за опазване и развитие на планинските екосистеми.

1970-1990 г. – Институтът е с международна известност и значимост. Посещаван е от чуждестранни правителствени и научни делегации. Обучава наши и чужди специалисти и докторанти.

1992 г. – Управлението за едромащабни почвени проучвания прераства в Почвена Служба към МЗ, понастоящем – ИА за почвени ресурси.

1994 г. – Спечелен е конкурс по програма PHARE за оборудване на Лаборатория за почвени и растителни анализи

1998 г. – Издаден е Атлас на почвите в България с авторски колектив под ръководството на чл. кор. проф. д-р Велин Койнов.

2009 г. - Съставена и е отпечатана "Реферативна база данни за почвите в България".

След 2000 г. – Институтът е търсен партньор в проекти, финансирани от ЕК – FР5, FР6, ЕU Aid и др., както и при разработване на редица проекти на двустранна основа.

За периода 1967-2006 г. в ИП „Н. Пушкаров” са обучавани 49 чуждестранни докторанти от 17 страни и няколко стотици български докторанти и специализанти.

ДИРЕКТОРИ

Никола Пушкаров – 1911 г. – ръководител на Агрогеологическа секция към Централна земеделска станция – София на Министерството на земеделието, която прераства в Централен земеделски изпитателен институт с отдел Почвознание; Акад. Иван Странски – 1921 г. – ръководител на катедра Общо земеделие към Агрономически и лесовъден факултет на Софийски университет, която прераства в Почвен институт към БАН; Акад. Иван Странски (1947 – 1959 г.) – директор на Почвения институт към БАН; проф. Цветан Стайков (1948 – 1950 г.) Почвен институт към МЗ; проф. Кирил Еников (1951 – 1960 г.) Почвен институт към МЗ; проф. Цветан Стайков (1960 – 1963 г.) – обединен Институт по Почвознание “Н.Пушкаров”; проф. Иван Гърбучев (1964 – 1972 г.); проф. Кирил Еников (1973 – 1974 г.); проф. Иван Гърбучев (1975 – 1977 г.); доц. Любен Глогов (1977 – 1986 г.); ст.н.с. І ст. дсн Вълю Вълев (1986 – 1993 г.); ст.н.с. І ст. дсн Димитър Стойчев (1993 – 1995 г.); ст.н.с. І ст. дсн Вълю Вълев (1995 – 2000 г.); ст.н.с. І ст. дсн Тошко Райчев (01- 03. 2001 г.); ст.н.с. ІI ст. д-р Мартин Банов (2001 – 2003 г.); ст.н.с. І ст. дсн Никола Колев (2003 – 2008 г.); ст.н.с. І ст. д-р Методи Теохаров (2008-.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg