****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Приоритети

Предметът на научната дейност на ИП “Н. Пушкаров” е изучаване, опазване и възстановяване на почвените ресурси, поддържане и повишаване на тяхното плодородие и устойчиво управление на земеделието и екосистемите.

Основните научни приоритети в дейността на Института са:
* Генезис, диагностика, класификация и география на почвите.
* Почвообразувателни процеси, почвена картография и методология на едромащабните и дребномащабни почвени проучвания, въвеждане на катената като основен Taxi Heathrow метод за картиране и изследвания на терена, оценка на агроекологичния потенциал на страната.
* Физични и механични свойства на почвите, минералогичен състав на почвата, хумусът и неговата роля за формирането на почвите и почвеното плодородие, сорбционен капацитет и химични мелиорации.

* Съдържание, форми и баланс на азота, фосфора и калия в почвата. Микроелементи и микроторене.
* Микробиологични и ензимни процеси в почвата, в зависимост от почвените различия, агротехниката и стрес-факторите.
*Системи на земеделие. Обработка и редуване на културите като фактор на почвеното плодородие.

* Мониторинг на почвената и ветрова ерозия и оценка на риска, Taxi Heathrow to London технология за предотвратяване на почвената ерозия и ремедиация на ерозирани и деградирани земи.

* Изследване на почви с ограничаващи фактори и условия на почвеното плодородие (педогенетични и деградационни процеси, тежки метали, органични замърсители, радионуклиди, пестициди, хербициди и други).
* Имитационно моделиране на продуктивността на агроекосистемите и методи за добри земеделски практики.
* Разработване на технологии за използване на индустриални и селскостопански отпадъци в земеделието.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg