****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

За нас

Институтът по Почвознание "Н. Пушкаров" е основан през 1947 г. Институтът разработва и координира национални и международни (ФАО, ЮНЕП, ЕС, ЕК) научно-изследователски проекти в областта на почвознанието, агрохимията, агрофизиката и агроекологията в следните направления:
* Генезис и географско разпространение на почвите в България;

* Характеристики на съвременните почвообразувателни процеси;

* Методика за едромащабни почвени проучвания;
* Физични и механични свойства на почвата;
* Минерален състав на почвата;
* Почвено органично вещество - роля в процесите на почвообразуване и почвеното плодородие;
* Йонно-обменен капацитет и химически мелиорации;
* Съдържание, форми и баланс на азота в почвата;
* Съдържание, форми и режим на К, Mg, P и микроелементи;
* Микробиологически процеси в почвата в зависимост от почвения тип, земеползване и стресови фактори;

* Почвообработки и сеитбообороти - фактори на почвеното плодородие;

* Оценка на риска от ерозия на почвата;
* Технологии за опазване на почвата и възстановяване на ерозирани и нарушени земи;
* Изследвания на замърсени почви /тежки метали, нефтопродукти, радио-нуклиди, пестициди, хербициди/ и препоръки за подходящо земеползване;ползване в земеделието на отпадъци от промишлеността и селското стопанство.

Основните дейности са съсредоточени върху мониторинг на почвите, географски бази данни и информационни системи за почвените ресурси в България в различни мащаби, както и:
* Морфологични, минералогични, химически, физико-химични и физични критерии за диагностика и класификация на почвите;
* Мониторинг на факторите и интензитета на почвената ерозия при различни климатични, топографски, почвени, растителни и стопански условия;
* Екотоксикология - мониторинг на замърсяването; фиторемедиация и химически мелиорации;
* Оценка на отпадни материални и компости за екологически стрес;
* Генна банка за щамове микроорганизми (Световна колекция на култури)
* Почвообработки, сеитбообръщения и растителна защита за екологично земеделие;
* Екологосъобразно, органично и биологично земеделие;
* Мониторинг и устойчиво управление на цикъла на вода и хранителни вещества в системата атмосфера-растение-почва-подземни води в различни мащаби;
* Разработване на проекти за автоматизирано напояване; Приложна статистика и системен анализ;
* Бази данни за физични, химични и морфологични свойства на почвата, запаси от органичен въглерод, стационарни ерозионни изследвания и др.

Институтът разполага с база за научни изследвания на учени, докторанти, дипломанти и студенти, включваща:
* вегетационна къща;
* 23 полски експериментални бази с различни почвено-климатични условия;
* лаборатории за физични, химични, физико-химични и микробиологически анализи;
* акредитирана радио-изотопна лаборатория;
* библиотека.

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по 4 научни специалности:
* Почвознание;
* Агрохимия;
* Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея);
* Общо земеделие.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg