****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Национален фонд "Научни изследвания"

Договори с МОН

1. СС-1514. Получаване и агрохимични изпитания на органоминерален тор на основата на биоконверсия на природен фосфат, 2005 – 2009, Ръководител - н. с. I ст. д-р Костадинка Недялкова.


2. МУ-1604. Моделиране на процесите по възстановяване на почви замърсени с тежки метали, 2006 -2009, Ръководител - н. с.I ст. д-р Мая Бенкова.


3. МУ-1603. Проучване за установяване система от мероприятия за адаптиране на земеделските технологии към измененията в климата, 2006 –2009, Ръководител - докторант Вера Ценова.


4. Бг-Ск 103. Система за използване в земеделието на утайките и водите от пречиствателните станции за отпадни води,2007-2009, Ръководител - ст.н.с.І ст. д-р Светла Маринова.


5. МУ-01-Х. Ефективност на органо-минерални варови смеси за мелиорация на замърсени с тежки метали почви, 2007-2009, Ръководител - н.с. I ст. д-р Мая Бенкова.

 

6. Д002-97/Бг-Сл. Използване на води от пречиствателни станции за отпадни води за напояване, Ръководител - ст.н.с.І ст. д-р Светла Маринова.

 

7. Д002-36/Бг-Ск-210. Използване на утайки и води от пречиствателни станции за отпадни води в земеделската практика, Ръководител - ст.н.с.І ст. д-р Светла Маринова.

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg