Начало
Система Si
Правила
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
UK&US
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА КОХЕРЕНТНИ ЕДИНИЦИ SI - НАВИГАЦИЯ

Международната система мерни единици SI (Le Systeme international d'Unites), утвърдена от XI генерална конференция по мерки и теглилки през 1960 г., е официално приетата система кохерентни единици, изградена въз основа на системата MKS (метър, килограм, секунда). У нас е въведена през 1979 г. с БДС 3952-79. От тогава тя е задължителна за всички области на науката, образованието и практиката и замества системата CGS (сантиметър, грам, секунда).

Системата SI е кохерентна система измервателни единици, при която частното или произведението на две единици от нея дава единицата на резултантната величина. Например частното на единицата за дължина и единицата за време е единицата за скорост.

С въвеждането на международната измерителна система SI единиците от по-старите системи вече не трябва да се употребяват. Изключение са т.нар. допустими единици и единицата за измерване на кръвно налягане. В официални документи и научни публикации задължително се посочва единицата килопаскал (kPa), като в скоби може да се впишат стойностите и в mm Hg.Правилно е означенията на единиците (напр. mm) да се наричат символи, а не съкращения. Те са български и международни. За научната литература са задължителни международните означения.

 Системата SI се основава на 7 основни единици (секунда, метър, мол, килограм, ампер, келвин и кандела) и 2 допълнителни единици (радиан, стерадиан). Наред с тях могат да се използуват и единиците: тон (t, т); литър (L, л); минута (min, мин); час (h, ч); денонощие (d, д); година; век; за равнинен ъгъл - градус (o), минута (') и секунда (''); диоптър (дптр) и градус Целзий (oС).

Разрешено е прилагане на някои относителни и логаритмични единици: процент, промил, милионна част (ppm, мил-1), бел (B, Б) и др.

Основни и допълнителни единици

Означение

Величина

Символ

межд.

бълг.

Време

секунда

s

с

Дължина

метър

m

м

Количество вещество

мол

mol

мол

Маса

килограм

kg

кг

Големина на електричен ток

ампер

A

A

Термодинамична температура 

келвин

K

К

Интензитет на светлината

кандела

cd

кд

Равнинен ъгъл

радиан

rad

рад

Пространствен ъгъл

стерадиан

sr

ср

 

НАВИГАЦИЯ

 Основните правила за ползване на системата SI са посочени в страницата Правила. На същото място в табличен вид е представено образуването на десетичните кратни и дробни единици, техните имена и означения, както и правилата за използване на римските цифри.

Съгласно препоръките на Международния комитет за мерки и теглилки (International Committee for Weights and Measures, Comitе Internacional des Poids et Mesures), допустима или условно допустима е употребата и на представените в Таблица 1 единици. Прилагането на условно допустимите единици задължително е свързано с представяне в скоби и на стойността им в SI единици.

Величини и мерни единици, които се използуват в различни области на науката и практиката, са представени в Таблица 2 (за пространство и време, количество и маса) и в Таблица 3 (мощност и налягане, топлина и основна обмяна, както и единици за температура - Фаренхайт, Реомюр, Целзий, Келвин). Наред с препоръчваните по системата SI единици са включени и някои по-стари единици, отбелязани със звездичка (*), като са дадени съответните преводни множители.

В страницата UK&US са посочени някои единици от мерните системи на Великобритания и САЩ.

В Приложение1 - преводни коефициенти на единици за дължина от системите SI, CGS и някои Британски единици.

В Приложение 2 - преводни коефициенти на единици за площ от системите SI, CGS и някои Британски единици.

В Приложение 3 - преводни коефициенти на единици за обем от системите SI, CGS и някои Британски единици.

В Приложение 4 - преводни коефициенти на единици за маса от системите SI, CGS и някои Британски единици.

В Приложение 5 - допълнителни преводни коефициенти на единици за добив, специфична повърхност, налягане, температура, енергия, работа, количество топлина, транспирация и фотосинтеза, концентрация, водно съдържание, радиоактивност и др.

нагоре