МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ПРЕВОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕДИНИЦИ ЗА МАСА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Масата е свойство на физическите обекти, което, общо взето, показва колко вещество има в тях. Тя е основно понятие в класическата механика физиката и сродните дисциплини. Има две различни величини, наречени маса:

Инертна маса е мярка за инертността на обекта: за съпротивлението, което той оказва при изменение на начина му на движение посредством някаква сила. Обект с малка инертна маса е по-лесен за задвижване от обект с голяма инертна маса.

Гравитационна маса е мярка за силата, с която гравитационното поле действува върху обекта. В едно и също гравитационно поле върху обектите с по-малка маса действува по-малка сила, отколкото върху обектите с по-голяма маса. Тази сила се нарича „тегло“ и не трябва да се бърка с масата, защото по-голямо тегло ще имаме не-само при по-голяма маса, но и ако обект с малка маса го поставим в по-силно гравитационно поле.

Инертната и гравитационната маса са принципно еквивалетни, няма експеримент, при който тези маси да не са равни за даден обект. Общата теория на относителността на А. Айнщайн, най-точната теория за гравитацията във Физиката почива върху приемането, че инертната и гравитационната маса са винаги равни. Това се нарича Принцип на еквивалентността.

Единицата за маса според SI е килограм. В някои области на физиката е по-удобно да се използват други единици за маса. Например във Физиката на елементарните частици най-често масата се мери с единицата за енергия електронволт (eV)

Таблица 7 Преводни коефициенти на единици за маса от системите SI, CGS и някои Британски единици

 

kg

g

mg

μg

t

lb

oz

kg 1

103

106

109

10-3

2,2046

35,2739

g

10-3

1

103

106

10-6

2,205.10-3

3,527.10-2

mg

10-6

10-3

1

103

10-9

2,205.10-6

3,527.10-5

μg

10-9

10-6

10-3

1

10-12

2,205.10-9

3,527.10-8

t

103

106

109

1012 1

2,205.103**

3,527.104

паунд (lb)

0,4536

4,536.102

4,536.105

4,536.108

4,536.10-4*

1 16
унция (oz)

0,0283

28,3495

2,835.104

2,835.107

2,835.10-5

0,0625 1

Примерно изчисление:

Преводен коефициент за превръщане на lb в t е 4,53.10-4*, което означава, че стойността в lb трябва да се умножи по 4,536.10-4, за да се превърне в t. Ако е получена стойност, например 250 lb, то 250.4,536.10-4=  0,1134 t.

Преводен коефициент за превръщане на t в lb е 2,20.103**, което означава, че стойността в t трябва да се умножи по 2,205.103, за да се превърне в lb. Ако е получена стойност, например 0,1134 t, то 0,1134.2,205.103=  250lb.

   
нагоре