****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   ИПАЗР „Никола Пушкаров” - София набира кандидати за докторанти за учебната 2012-2013 г. по следните специалности:

СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ МЕСТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПОЧВОЗНАНИЕ

5 редовна
АГРОХИМИЯ 1 редовна

ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

3 редовна

МЕЛИОРАЦИИ (ВКЛ. ПОЧВЕНА ЕРОЗИЯ И БОРБАТА С НЕЯ)

2 редовна

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ВКЛ. ФИТОПАТОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ХЕРБОЛОГИЯ И ДР.)

7 редовна

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

2 (1+1) редовна, задочна

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1 редовна

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО

1 редовна

 

Институтът предлага атрактивни възможности за бързо развитие и израстване на младите си учени. Осигурява съвременно научно ръководство, участия в наши и международни научни форуми, проекти, специализации в чужбина, езикова квалификация и допълнително възнаграждение за участие в проекти. Транспортните връзки са удобни, а при необходимост се оказва и съдействие за битовото устройване.

Изисквания към кандидатите:

Ø      магистърска степен

Ø      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 

 Обявата е публикувана в ДВ бр. 60/07.08.2012 година.

Срокове за подаване на документи: от 07.08.2012 до 07.10.2012 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 04.12.2012 г. в Института. Изпитът по чужд език е на 11.12.2012 г. в ЦУ на ССА.

Таксата за кандидатстване е 30 лв.

 

За допълнителна информация:

www. iss-poushkarov.org

Тел. 02/ 824 76 84

E- mail: dstoicheva@abv.bg 

            sbpp@abv.bg

 

КОНКУРСИ ПО ЗРАС

Материалите за процедурата са публикувани на 26.09.2011 г.

Люба Георгиева Ненова

Редовен докторант към секция „Агроекология”.

Научна специалност: ПОЧВОЗНАНИЕ - шифър 04.01.02.

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Н. Димитров.

Тема на дисертацията: Състав и свойства на течната фаза на киселинно и тежкометално натоварени алувиално-делувиални почви”.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Иван Атанасов Петков –  София.

рецензия

Доц. д-р Хачадур Диран Чулджиян – София.

рецензия

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов – секция „Генезис, география и класификация на почвите” при ИП  „Н. Пушкаров”.

становище

Доц. д-р  Димитър Николов Димитров - София, научен ръководител.

становище

Доц. д-р Николай Славов Динев – секция „Химия на почвите” при ИП  „Н. Пушкаров”.

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 26.09.2011 г.

Мима Христова Тодорова
Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Генезис, география и класификация на почвите”.
Научна специалност: ПОЧВОЗНАНИЕ - шифър 04.01.02.
Научни ръководители: доц. д-р Росица Илиева и доц. д-р Стефка Атанасова.
Тема на дисертацията: “Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област като алтернативен и бърз метод за определяне на основни почвени показатели”.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Никола Вичев Колев – София.

рецензия

Доц. д-р Недялка Симеонова Артинова – Аграрен Университет, Пловдив.

рецензия

Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев – секция „Генезис, география и класификация на почвите” при ИП „Н. Пушкаров”.

становище

Доц. д-р Стефка Любова Атанасова – Тракийски Университет, Ст. Загора, научен ръководител

становище

Доц д-р Росица Стоянова Илиева - секция „Генезис, география и класификация на почвите” при ИП „Н. Пушкаров”, научен ръководител

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 30.09.2011 г.

Тодор Иванов Гюров
Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Генезис, география и класификация на почвите”.
Научна специалност: ПОЧВОЗНАНИЕ - шифър 04.01.02.
Научни ръководители: проф. д-р Методи Теохаров и доц. д-р Венета Кръстева.
Тема на дисертацията: „Почвено-географски характеристики и бонитировка на земеделските земи в Гоцеделчевски район”.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дгн Димитър Георгиев Топлийски – от СУ „Св. Климент Охридски”.

рецензия

Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов – от СУ „Св. Климент Охридски”.

рецензия

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов – от секция „Генезис, география и класификация на почвите” при ИП „Н. Пушкаров”, научен ръководител.

становище

Доц. д-р Венета Найденова Кръстева – от секция „Генезис, география и класификация на почвите” при ИП „Н. Пушкаров”, научен ръководител.

становище

Доц. д-р Рада Тодорова Попова – Катедра Почвознание, Аграрен Университет – Пловдив.

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 07.10.2011 г.

Йонита Йорданова Перфановa
Редовен докторант към секция „Микробиология на почвата”.
Научна специалност: ПОЧВОЗНАНИЕ- шифър 04.01.02.
Научни ръководители: доц. д-р Анна Маркова и доц. д-р Радка Алтимирска.
Тема на дисертацията: “Приложение на азотфиксиращи и други почвени микроорганизми при отглеждане на нахут”.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Димитър Иванов Бакаливанов – София

рецензия

Доц. д-р Анета Стоянова Димитрова – ИП „Н. Пушкаров”

рецензия

Доц. д-р Радка Иванова Донкова – ИП „Н. Пушкаров”

становище

Доц. д-р Радка Радкова Алтимирска – София, научен ръководител.

становище

Доц. д-р Анна Недева Маркова – София, научен ръководител.

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 01.02.2012г.

Доц. д-р Николай Славов Динев
Тема на дисертацията: „Екологичен мониторинг и ремедиационни стратегии при замърсени с тежки метали почви”
за присъждане на научна степен ДОКТОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ НАУКИ по професионално направление 6.1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО, научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ

 

 

 

 

 

Научно жури

 Проф. дсн Иван Атанасов Петков – АУ, Пловдив

рецензия

        Проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева – ИП         „Н. Пушкаров”

рецензия

        Доц. д-р Паунка Младенова Божинова - ЛТУ,           София рецензия

Проф. дсн Никола Вичев Колев - ССА

становище

Проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева– ИП „Н. Пушкаров”

становище

       Доц. д-р Людмил Петров Файтонджиев - София становище

Доц. д-р Ирена Димитрова Атанасова– ИП „Н. Пушкаров”

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 25.07.2012г.

Гл. ас. д-р Дияна Петрова Некова от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), публикуван в ДВ бр. 17 от 28.02.2012 г., за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 22.08.2012 г. от 10,00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. д-р Петър Димитров Димитров

рецензия

        Проф. д-р Петър Василев Петров

рецензия

        Проф. д-р Ангел Сергиев Велчев становище

 Проф. д-р Иван Ценов Маринов

становище

Доц. д-р Илия Спасов Малинов

становище

       Доц. д-р Виктор Крумов Бозев становище

Доц. д-р Христо Борисов Джоджов

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 25.07.2012г.

Гл. ас. д-р Мая Георгиева Бенкова от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, публикуван в ДВ бр. 17 от 28.02.2012 г., за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 23.08.2012 г. от 10,00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Николай Николов Николов

рецензия

        Доц. д-р Хачадур Диран Чулджиян

рецензия

        Проф. дсн Иван Атанасов Петков становище

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

становище

Доц. д-р Ирена Димитрова Атанасова

становище

       Доц. д-р Венера Цолова Цолова становище

Доц. д-р Ира Вълкова Станчева

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 25.07.2012г.

Доц. д-р Виктор Крумов Бозев от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), обявен в ДВ бр. 17 от 28.02.2012 г. за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 22.08.2012 г. от 14,00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Иван Ценов Маринов

рецензия

        Проф. д-р Димитър Славов Димитров

рецензия

        Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов рецензия

Проф. д-р Петър Димитров Димитров

становище

 Доц. д-р Живко Василев Живков

становище

       Доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова становище

Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 25.07.2012г.

Доц. д-р Мартин Димитров Банов от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, обявен в ДВ бр. 17 от 28.02.2012 г. за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 21.08.2012 г. от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

рецензия

        Проф. дн Светла Славеева Генчева

рецензия

        Проф. д-р Светла Маринова Маринова рецензия

Проф. дгн Петър Лозанов Славейков

становище

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

становище

      Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов становище

Доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 25.07.2012 г.

Гл. ас. Николай Манчев Петров
Докторант на самостоятелна подготовка.
Професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна вирусология.
Тема на дисертацията: “Картофен вирус Y (Potato virus Y) по културни видове от сем. Solanaceae“.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. д-р Елисавета Стоименова Стоименова

рецензия

       Доц. д-р Нонка Валентинова Бакърджиева

рецензия

Проф. дн Невена Стоянова Богацевска

становище

       Доц. д-р Виолета Савова Кондакова

становище

Доц. д-р Димитрина Петрова Костова

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 17.08.2012г.

Доц. д-р Ирена Димитрова Атанасова
Тема на дисертацията: „Лабилни форми на тежки метали и органични съединения в почвения адсорбент”.
за присъждане на научна степен ДОКТОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ НАУКИ по професионално направление 6.1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО, научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ

 

 

 

 

 

Научно жури

 Проф. дсн Иван Атанасов Петков

рецензия

        Проф. д-р Стефан Петров Горбанов

рецензия

        Доц. д-р Мая Дачкова Стефанова рецензия

Проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева

становище

       Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

становище

       Доц. д-р Хачадур Диран Чулджиян становище

Доц. д-р Мария Иванова Танева

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 21.09.2012 г.

Гл. ас. Владимир Олегов Крумов от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Научен ръководител: доц. д-р Оля Евтимова Караджова
Професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност Ентомология.
Тема на дисертацията: “Проучвания върху видовата идентичност и векторната способност на видове от разред Thysanoptera“.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Никола Димитров Атанасов

рецензия

       Доц. д-р Христина Тодорова Кръстева

рецензия

Проф. дсн Пламен Борисов Мирчев

становище

       Проф. д-р Мария Делова Шишньова

становище

Доц. д-р Оля Евтимова Караджова

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 08.11.2012г.

Доц. дсн Николай Славов Динев от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, обявен в ДВ бр. 46 от 19.06.2012 г. за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 04.12.2012 г. от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Иван Атанасов Петков

рецензия

       Проф. дсн Никола Вичев Колев

рецензия

       Проф. д-р Димитранка Иванова рецензия
       Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

становище

       Проф. д-р Мартин Димитров Банов

становище

       Проф. д-р Елена Иванова Желева становище
       Доц д-р Паунка Младенова Божинова

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 08.11.2012г.

Доц. д-р Тотка Тодорова Митова - Трифонова от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, обявен в ДВ бр. 46 от 19.06.2012 г. за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.
Заключително заседание на Научното жури – 03.12.2012 г. от 13,00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Никола Вичев Колев

рецензия

        Проф. дсн Карю Стоянов Карев

рецензия

         Проф. д-р Иван Генчев Трънков рецензия
       Проф. д-р Светла Маринова Гарванска

становище

        Проф. д-р Въльо Тенев Вълев

становище

       Доц. д-р Живко Василев Живков становище
       Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

Материалите за процедурата са публикувани на 18.05.2013г.

Доц. д-р Веселин Илиев Кутев
Защита на дисертация за присъждане на научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност АГРОХИМИЯ
Тема на дисертацията: „Геостатистически подход за изследване на пространственото вариране на почвени показатели за нуждите на агрохимичните проучвания и земеделието“.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Иван Атанасов Петков

рецензия

       Проф. д-р Стефан Петров Горбанов

рецензия

       Проф. д-р Димитър Славов Димитров рецензия
       Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

становище

        Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски

становище

       Доц. д-р Иван Дянков Пачев становище
       Доц. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Автореферат

Дата и място на защита

Материалите за процедурата са публикувани на 03.07.2013г.

Ивайло Николаев Кирилов от ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Научен ръководител: проф. д-р Методи Теохаров Костадинов
Професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност Почвознание.
Тема на дисертацията : „Особености на почвообразуването върху песъчливи материали в района на Българското Черноморие”.

 

 

 

 

 

Научно жури

Проф. дсн Марин Добрев Пенков

рецензия

      Доц. д-р Венета Найденова Кръстева

рецензия

        Проф. д-р Катя Костова Бонева

становище

       Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов становище
      Доц. д-р Параскев Петров Петров

становище

Автореферат

Дата и място на защита

                                           

ОБЯВА

Публикувани в ДВ брой №17 от 28.02.2012 г.
   Институтът по почвознание „Н. Пушкаров” – София, към Селскостопанска академия, обявява конкурси за академични длъжности по професионално направление 6.1. Растениевъдство както следва:
 За професори:
професор по научна специалност Почвознание – един, за нуждите на секция „Генезис, география и класификация на почвите”; професор по научна специалност Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) – един, за нуждите на секция „Ерозия на почвата”; двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
За доценти:
доцент по научна специалност Почвознание – един, за нуждите на секция „Агроекология”; доцент по научна специалност Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) – един, за нуждите на секция „Ерозия на почвата”, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
За главни асистенти:
главен асистент по научна специалност Почвознание – три, за нуждите на секции „Ерозия на почвата”, „Микробилогия на почвата” и „Агроекология”; всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7, тел.: 028247684, факс: 028248937.

ОБЯВА

Публикувана в ДВ брой №46 от 19.06.2012 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров” – София, към Селскостопанска академия, обявява два конкурса за академични длъжности по професионално направление 6.1. Растениевъдство както следва:

  • професор по  научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ – един, за нуждите на секция „Химия на почвата”;

  • професор по научна специалност ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ – един, за нуждите на секция „Системи на земеделие и математическо моделиране”;

двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7, тел.: 028247684, факс: 028248937.

 
 
 
нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg